Imibuzo Elishumi Osefuna Ukuyibuza Umntu Obehlala KwiComa

Impilo Emva kokufumanisa ukuba unesifo sentliziyo, uLauren wayekwi-coma kangangeeveki ezintathu.
 • Ifoto yesitokhwe ngeenjongo zokubonisa. Ifoto: PhotoAlto / Alamy Stock Photo

  Eli nqaku livele kwasekuqaleni kwi-gswconsultinggroup.com UK . Khawufane ucinge ngolunye usuku, ungabikho luhlaza, ngesiquphe uqala ukuziva ungaziva. Akukho nto inamandla kakhulu ekuqaleni, kodwa kufanelekile ukuba uxhalabe. Ke kwezi ntsuku zimbalwa zizayo, esi sifo asigungqi ngaphambi kokuba sibi kakhulu, de ekugqibeleni, uzibone ulele ebhedini yasesibhedlele nogqirha ekuxelela ukuba bafuna ukukubeka ngokungapheliyo kwi-coma ukuze ubenalo naliphi na ithuba lokuhlala uphila.

  Kuvakala ngathi liphupha lomkhuhlane, kodwa yayingamava obomi bokwenyani bukaLauren Banton Williams. Umntu oneminyaka engama-28 ubudala-malunga neli xesha kunyaka ophelileyo-ngesiquphe wagula sisifo sentliziyo esibizwa ngokuba yi-fulminant myocarditis, ekubaluleke ngayo ukudumba kwentliziyo, okuhlala kubangelwa zizifo zentsholongwane kunye nokuphazamiseka komzimba. U-Lauren wafakwa kwi-coma engaphantsi kweeveki ezintathu ngenxa yoko, apho wabanjwa yintliziyo eyamisa intliziyo yakhe ukuba ingabethi kangangemizuzu engama-30 ngqo. Ngokuchasene nazo zonke iingxaki-kwaye ndiyathetha ukuba amathuba okusinda kwakhe ayengu-0.1 ekhulwini-usaphila namhlanje.

  Ndathetha naye ndifuna ukuqonda ukuba kunjani ukuba isiqaqa nokusondela ekufeni.  ULauren

  gswconsultinggroup.com: Uyakhumbula ukuba kwakunjani ukuwela isiqaqa?
  U-Lauren Banton Williams: Into yokugqibela endiyikhumbulayo yayixelelwa ukuba ndiza kubanjwa isiqaqa, kodwa ukuba babengaqinisekanga ukuba kuya kude kube nini. Baqikelela malunga neeveki ezimbini. Bendingonwabanga ngayo kuba ibiziintsuku nje ezimbalwa ngaphambi kokuzalwa kwam, kwaye bendinezicwangciso! Xa ndabona ukuba ngokuqinisekileyo ndiza kulukhumbula usuku lwam lokuzalwa, ndiye ndaqala ukuzikhathaza malunga nokuba ndingavuka na ngeKrisimesi. Oogqirha bandixelele ukuba abaqinisekanga nganto, kodwa oko kungena kwi-coma yayikuphela kwam ithuba lokusinda. Ndaqala ukucacisa ngexhala ukuba ndingathanda ukuhlala ndiphila. Phambi kokuba ndife isiqaqa, ndajonga ezantsi esifubeni ndathi, 'Yiza, ntliziyo encinci, ungayenza.' Bendisazi okwangoku ukuba likho ithuba lokuba ndingaze ndiphinde ndivuke, kodwa kuye kwafuneka ndikholelwe ukuba likho ithemba endiza kudlula kulo.

  Ngaba nangayiphi na indlela ubusazi ukuba ixesha lakho likwi-coma?
  Ixesha lam kwikoma lalifana nokulala iiveki — andikhumbuli nokuba ndiyazi nantoni na eyenzekileyo ngexa ndingekho zingqondweni, okanye nayiphi na into abantu abayithethileyo kum. Nangona kunjalo, ndixelelwe ukuba ngaxesha lithile, xa ndiphakamisa isandla sam ukuba ndisibeke emlonyeni, apho bekukho ityhubhu yam yokungenisa umoya, umcebisi wam wandiyalela ukuba ndibuyisele isandla sam ecaleni lam, ndaye ndenza njalo, mhlawumbi kukho into eyayigqitha.

  Ke awukhe ube nawo nawaphi na amaphupha okanye iinkumbulo ezingathandekiyo zexesha lakho kwikoma?
  Ndineenkumbulo, kodwa xa ndisithi 'iinkumbulo,' andiqinisekanga nokuba amaphupha lawo okanye akunjalo. Elona phupha lingalibalekiyo kukuba I & apos; d zibuyiselwe ndawonye kwaye amalungu omzimba ahlukeneyo enziwe ngomthi. Ndilinde ngandlela ithile yendlela eneminye imizimba emininzi ithuba lam lokushiya, kwaye ukuphuma kwakuyinzipho yoomatshini eyayivula amaxesha ngamaxesha; Imizimba yatyhalwa kuvulwa, emva koko yawela kumhlaba onodaka… yayingaqhelekanga.

  Ngaba wakhe wazi ukuba ukusondela ekufeni?
  Xa ndandinokubanjwa kwentliziyo yam, kwakungaphantsi kweyure emva kokuba ndibekwe kwi-coma. Umama wam ibingumntu wokuqala ukuqaphela I & apos; d ndigodola yonke indawo kuba ebendibambe ngesandla. Uye walumkisa unesi imizuzwana phambi kokuba bonke oomatshini bacime. Andizange ndicinge ukuba iyenzeka.

  Waziva njani xa ekugqibeleni wavuka?
  Inkumbulo yam yokuqala isuka kwiintsuku ezimbalwa emva kokuba ndivukile, kwaye & & ampos; s ukubona abazalwana bam kunye nokubeka izandla zam ukuba ndibambe zabo, kodwa andizange ndikwazi ukuthetha kuba-ityhubhu yokungenisa umoya yayenze kakhulu umonakalo. Ndikhumbula ndisiva intshukumo ngathi sasikwinqanawa. Bendingayazi kwaphela into eyenzekileyo kum okanye kutheni ndisesibhedlele, kodwa ndiyakhumbula ndiziva ndikhululekile xa ndibona ubuso babantu endibathandayo — kwaye ndiyayikhumbula indizisela iinyembezi.

  'Khange ndinxibelelane nabahlobo bam okanye ndide ndifune ukujonga ifowuni yam iveki okanye ezimbini emva kokuvuka. Ndifumanise ukuba ndimelane ngcono nemeko yam ukuba bendingayiboni kwimeko yobomi bam ngaphambili. '

  Kwakunjani ukufumana yonke into oyiphosileyo?
  Ndiyakhumbula ndothuka kakhulu xa ndabuza ukuba ngubani umhla. Khange ndidibane nabahlobo bam okanye ndifuna nokujonga ifowuni yam iveki okanye ezimbini emva kokuvuka. Ndifumanise ukuba ndimelane ngcono nemeko yam ukuba andiyiboni kwimeko yobomi bam ngaphambili; Ukwazi ukuba ndinabo bonke aba bahlobo ababephila ubomi babo njengesiqhelo kwandenza ndaziva ngathi imeko yam ibimbi kakhulu.

  Ucinga ukuba yeyiphi eyona mbono iphosakeleyo wawunayo malunga ne-comas owaziyo ngoku ukuba ayinyani okanye yahluke mpela kwinyani?
  Ndicinga ukuba eyona nto iphosakeleyo yokucinga kukuba umntu okwi-coma angayiva okanye ayive into eyenzekayo ejikeleze bona. Ndicinga ukuba mhlawumbi ngokungazi banokuqonda izinto ezithile, kodwa xa iyonke, ndicinga ukuba banqanyulwe ngokupheleleyo. Ndikwacinga ukuba into ebalulekileyo abantu abangayiqondiyo kukuba kunzima kakhulu koogqirha ukukhupha umntu kwi-coma yakhe xa beziva ukuba ixesha lilungile; ihlala ithatha ukuzama okuninzi, kwaye le nkqubo inokuhlala ixesha elide kwaye ibe noxinzelelo kuye wonke umntu obandakanyekayo.

  Ngaba kuye kwafuneka utshintshe indlela oziphethe ngayo ngenxa yokuba sele ukwi-coma?
  Okuninzi njengesiphumo sokuba into ihambe kakubi kakhulu entliziyweni yam kunokuba kubangelwe kukungabikho zingqondweni — kodwa ewe, ndiye ndatshintsha indlela endiziphethe ngayo. Andinakutsho ukuba kunyanzelekile na ukuba ndize okanye ingaba oko kuvela ekujonganeni nokusweleka kwakho ngqo, kodwa ndinomnqweno wokuzikhathalela ngcono-ukuqonda ukuba ubomi buxabisekile, kwaye ndifuna ukubambelela Iyaqina. Ngokusisiseko, andisazibandakanyi kwitheko njengoko bendisenza njalo! Ndiyalithanda ixesha lokulala kwangoko kunye nentsasa kusasa, kwaye isimo sengqondo esithi 'fuck' sinyamalale.

  Ukufa isiqaqa kuyitshintshe njani imbono yakho ngobomi nokufa?
  Ndicinga ngobomi nokufa ngoku ngaphezulu kakhulu kunangaphambili. Ndiyazi ukuba ezo zandi zimfiliba, kodwa andinakukunceda: Ukufa kuyinxalenye yobomi, kwaye ukusondela kakhulu kuko kundenze ndakuqonda oko. Ndiziva ngathi I & apos; Ndizuze intlonipho engakumbi ngobomi. Kwakufuneka ndilwe nzima kakhulu ukugcina eyam, kwaye ixesha elininzi bendikwintlungu engenangqondo okanye ndiziva iziphumo ezibi zokuba ndicime kwaye ndicime idosi ephezulu kangaka yeopiates. Kwakuyinto eyoyikisayo kwaye enesithukuthezi endingayi kuyinqwenela nakubani na.

  Ngaba ezona zinto zibalulekileyo ebomini bakho zitshintshile ukusukela ukuba uphinde wachacha ngokupheleleyo?
  Ukusukela kumava, amaxabiso am kunye nezinto eziphambili ngokubaluleka ziye zacaca ngakumbi. Kunzima ukuyichaza, kodwa ndiziva ngathi ndiyazi ngakumbi kunangaphambili into ebalulekileyo kum. Intsapho yam ibisoloko ibalulekile kum, kodwa ngoku ngendlela eyahlukileyo — ndibabeka ngaphambi kwayo nayiphi na enye into. Ndivakalelwa kukuba bona, ngaphezulu kwakhe nabani na, banoluvo lokuba amava ayenjani kum. Baziva iziphumo ngokwabo, ke ngandlela thile, ndiziva ngathi kulula ukunxibelelana nabo kunaye nawuphi na umntu. Ndicinga ukuba yonke into endiyifunayo kukungqongwa ngabantu endibakhathaleleyo kwaye, ngokuchaseneyo, bonwabe kwaye basempilweni. Yizinto ezifanayo nezo bendihlala ndizifuna, kodwa ngoku andizidingi zonke izongezo.

  Landela uTom Usher phambili Twitter .